-
مراسم افطاری رستوران دروازه طهرون

مراسم افطاری رستوران دروازه طهرون

تاریخ: 1397/3/8 لغایت 1397/3/8


کوتاه قامتان بلند همت در ضیافتی از نور

به وقت گلبانگ اذان میهمان بزم آسمانی دروازه طهرون خواهند بود.
  سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷
 رستوران سنتی دروازه طهرون