-
روز جهانی کودک

روز جهانی کودک

تاریخ: 1397/7/28 لغایت 1397/7/28

کودکی زیباترین بخش خلقت آدمی است؛ و ما هرچه بزرگ‌تر می شویم، رفته رفته از یاد می بریم که کودکی، کوچکی نیست!
بیایید به بهانه روز جهانی کودک، همه، یک بار دیگر کودک شویم
ساده، پاک، شاد
و این‌بار بام‌لند
سرزمین کودکی‌مان باشد

دوشنبه ۱۶ تا جمعه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۷
روز جهانی کودک
بازی و تفریح و شادی
مرکز تجاری تفریحی بام‌لند